A A A

Projekty

Katedra Systemów i Polityki Transportowej aktywnie bierze udział, wdraża i inicjuje projektu zarówno na szczeblu krajowym, jak również międzynarodowym.

 

Do najważniejszych projektów krajowych, w których uczestniczyli członkowie Katedry można zaliczyć:

 • "Modele funkcjonowania transportu regionalengo w Polsce" grant NCN (2011);
 • Badanie potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym organizowanym w Gminie Dobra (2015);
 • Wsparcie dla statystyki transportu drogowego. UE-EUROSTAT, Urząd Statystyczny w Szczecinie (2009);
 • "Studium wykonalności dla przewozów intermodalnych naczep siodłowych w technice Modalohr i RoLa na przykładowych trasach Rzepin – Suwałki i Rzepin – Małaszewice” – (Grudzień 2008);
 • Analiza lokalizacji budowy granicznej przeprawy mostowej przez Odrę w okolicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą (2008);
 • "Doris” Project (Domestic Rail System) Projekt dotyczący rozwiązań logistycznych dla eksportu ładunków ponadnormatywnych z Dolnego Śląska (2006 - 2007);
 • Ocena możliwości implementacji unijnego program Marco Polo w Polsce (2002);

 

Projekty międzynarodowe realizowane przez członków Katedry:

 • MITRA - projekt finansowany w ramach Kapitału Zalążkowego programu Południowy Bałtyk (2016);
 • Realizowany projekt ADVANCE dotyczący audytu i certyfikacji dokumentów transportowych miast europejskich celem stworzenia Zrównoważonych Planów Mobilności Miejskiej (2011-2014);
 • TRANSBALTIC – „Towards an integrated transport system in the Baltic Sea Region” (2009);
 • Traffic flow: Scenario, traffic forecast and analysis of traffic on the TEN-T, taking into consideration the external dimension of the Union (financed by the European Commission) 2007 – 2008 – analiza danych dotyczących ruchu na sieci TEN-T;
 • “Baltic Gateway Plus Plus” dotyczący możliwości wykorzystania połączenia promowego między Świnoujściem a Kłajpedą i przejęcia ruchu towarowego z dróg kołowych - 2007,
 • “Pre-feasibility study on extending the scope of shortsea promotion centres into intermodality” (FP 6) 2006.

 

Ekspertyzy:

 • „Kierunki rozwoju koncepcji Komisji Europejskiej dot. zielonych korytarzy dla transportu towarowego pożądane w świetle potencjału i potrzeb rozwojowych Polski oraz zobowiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu” – kierownik projektu: prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, Szczecin 2010. Ministerstwo Infrastruktury Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych;
 • Ocena funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej w latach 2002-2010. Ministerstwo Infrastruktury;
 • Wpływ planowanej przez Komisję Europejską zmiany Dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym na sektor transportu w Polsce. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2010).

 

 

Opinie prof. Elżbiety Załogi dla Parlamentu Europejskiego w latach 2008 -2009:

 1. Do dokumentu Komisji Wspólnot Europejskich z 26 maja 2008 r. „Wniosek dotyczący  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa og ólnego”  -wrzesień 2008 r.
 2. Do dokumentu Komisji Wspólnot Europejskich „Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych (przedstawiony przez Komisję) KOM(2007)856 wersja ostateczna, 2007/0297(COD)” – kwiecień 2008
 3. Do dokumentu „KOMUNIKAT  KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY pt. Ramy prawne podstawą dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w.; Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla CARS 21; Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia {SEK(2007)77}, {SEK(2007)78}  - kwiecień 2009