A A A

prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk

Do najważniejszych prac w dorobku naukowym zaliczyć można:

 

 1. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury. Projekt badawczy przygotowany dla KBN na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Projekt badawczy zamawiany PBZ – 009-10 - kierownik projektu prof. H. Bronk. Uniwersytet Szczeciński 1997-1999.
 2. H. Bronk Internalizacja społeczna i ekonomiczna kosztów infrastruktury transportowej. Europa Regionum nr 5, Szczecin 2000.
 3. H. Bronk Relacja transport – środowisko naturalne oraz wpływ transportu na życie człowieka. US 2002 cześć 1 i 2 s.169 (maszynopis).
 4. H. Bronk Koszty zewnętrzne transportu w polskim systemie transportowym – aspekt ekologiczny i bezpieczeństwa. Sankt Petersburg 2003.
 5. H. Bronk Rozgraniczenie przestrzeni w badaniach transportowych. ZN US Ekonomiczne problemy usług nr 9, Szczecin 2007.
 6. H. Bronk, Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 1978-2006. W: Transport, historia i współczesność. ZN nr 528, Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Szczecin 2009.
 7. H. Bronk, Rozmowy akcesyjne z państwami kandydującymi do UE w sferze transportu. Konferencja Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 8. H. Bronk, Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu samochodowego po wstąpieniu Polski do UE, SITK, Szczecin 2001.
 9. H. Bronk, Polen auf dem Weg zum Marktwirtschaft. Review of Commerce and Business Kansai  University, Fukunoi 2001, nr 4.
 10. H. Bronk, Entwicklung und Finanzierung der Strassenverkehrsinfrastruktures als Voraussetzung für die Integration Polens in die EU. Konferenz DVWG, Schwerin 2000.
 11. H. Bronk, Strategia działania firm transportu samochodowego na konkurencyjnym rynku usług transportowych. ZN STARGARDINUM, Stargard Szczeciński 2006, nr 2.
 12. H. Bronk, O dostępie i dostępności transportowej do rynku. W: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red E. Załoga. ZN US nr 538 Ekonomiczne Problemy Usług nr 33. Szczecin 2009.
 13. H. Bronk: Wpływ procesu globalizacji na przemiany usług spedycyjnych. Kongres Spedytorów, Sopot 2001.
 14. H. Bronk: Die Einbildung der mittel – und osteuropäischen Länder in die Transeuropeischen Netze, Europäischer Verkehrskongress DVWG, Dresden 1998, 74-97.
 15. H. Bronk: Regulacja i deregulacja w gospodarce narodowej TRANSLOG 2006, SGH warszawa 2006.
 16. H. Bronk: Mobilność Transportu samochodowego w przewozach ładunków w Polsce ZN Akademii Morskiej, Szczecin 2009.
 17. H. Bronk, E. Załoga, Usługi transportowo-spedycyjne, W: Współczesna ekonomika usług, PAN Warszawa 2005.