A A A

prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk

Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk – inżynier i ekonomista, specjalista w zakresie transportu, głównie  transportu samochodowego. Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej w 1964 roku, gdzie następnie podjął pracę i kontynuował do czasu powołania w Szczecinie Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę doktorską obronił w 1969 roku, w 1974 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1987 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, w 1991 roku  profesora zwyczajnego.

W 1985 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie pełnił najwyższe funkcje: Dziekana Wydziału Transportu i Łączności oraz  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (1993 – 1999), a także Dyrektora Instytutu Transportu i Logistyki (2001-2002). Obecnie zatrudniony w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada bogaty dorobek naukowy oraz osiągnięcia w realizacji grantów, projektów międzynarodowych oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w obszarze transportu (Niemcy, Austria, Chorwacja, Rosja). Jest inicjatorem European Platform of Transport Sciences oraz aktywnym członkiem tego stowarzyszenia.