A A A

prof. dr hab. Elżbieta Załoga - kierownik Katedry

Profesor Elżbieta Załogakierownik Katedry Systemów i Polityki Transportowej pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług od 1992 roku.

 

 

E. Załoga od początku związana jest ze szczecińskim środowiskiem naukowym. Po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej w 1974 roku podjęła pracę na uczelni - w Międzyresortowym Instytucie Ekonomiki Transportu (MIET). Po dwóch latach przeszła do pracy naukowo-badawczej w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie - Zakład Problemów Transportu Międzynarodowego w Szczecinie. W 1983 roku na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej obroniła pracę doktorską pt. „Wykorzystanie metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce” (promotor prof. W. Grzywacz). W latach 1990 -1991 zatrudniona była przez Bank Światowy w Waszyngtonie jako konsultant. Na uczelnię wróciła w 1992 roku podejmując pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Transportu i Łączności, obecnie Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU US). W 1999 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii- ekonomiki transportu. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od grudnia 1999 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego US. W latach 1999-2002 pełniła funkcje prodziekana Wydziału ds. studenckich, w latach 2001-2002 funkcję zastępcy dyrektora a w latach 2002 -2005 dyrektora Instytutu Transportu i Logistyki- komórki organizacyjnej Wydziału. W kadencji 2008 – 2012 sprawowała  funkcję prodziekana ds. nauki. Od lutego 2001r. kieruje Katedrą Systemów i Polityki Transportowej. W latach 2002-2005 była członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, przez trzy kadencje 1999 - 2008 - Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, Uczelnianej Rady Bibliotecznej (2005- 2008), w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016 – członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki. W latach 2009-2012 była Kierownikiem Studiów Doktoranckich WZiEU.  Ponadto kierowała Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym US w Słupsku (2001-2007), była wykładowcą i członkiem Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie (2000–2006) oraz Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie (2006 - 2009).

Jest autorką lub współautorką ponad 200 prac naukowych, naukowo- badawczych i ekspertyz, monografii, podręczników, encyklopedii, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach. Od 2001 jest organizatorem/współorganizatorem (wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie) międzynarodowej konferencji EURO-TRANS (wcześniejsza nazwa TRANSLOG) oraz ogólnopolskich seminariów naukowych. Kierowała grantami MNiSzW, aplikowała jako członek konsorcjum międzynarodowego do 6.PR UE (STRALOS). Jest wykładowcą uniwersyteckim przedmiotów: ekonomika transportu, polityka transportowa, marketing usług transportowych, integracja europejska. Zapraszana jest jako wykładowca na studia podyplomowe SGH. Prowadzi seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Wypromowała trzech doktorów nauk ekonomicznych. Jest recenzentem prac doktorskich, monografii, podręczników, badań statutowych i innych opracowań.

Bardzo aktywna we współpracy międzynarodowej. Jako ekspert resortu transportu uczestniczyła przez ponad 10 lat (1993 – 2004) w pracach grup roboczych EKG ONZ, a także przez wiele lat- w pracach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu oraz Inicjatywy Środkowo Europejskiej (Grupa Transport). Brała udział w negocjacjach z Unią Europejską w obszarze dotyczącym żeglugi śródlądowej. Jest współautorem kilku projektów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) dot. żeglugi śródlądowej. W latach 1991 - 1995 uczestniczyła w wielu międzynarodowych kursach i szkoleniach, organizowanych przez Bank Światowy (Haga 1991), Komisję Europejską (Praga 1991, 1992, Budapeszt 1995) i amerykański Uniwersytet w Luizjanie (Gdańsk 1995) oraz w warsztatach organizowanych przez EKG ONZ (Haga 1994). Współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Politechnika w Berlinie, Politechnika w Madrycie Uniwersytet w Maribor- Słowenia, Politechnika w Zagrzebiu, Uniwersytet w Żilinie, Uniwersytet w Bitoli - Macedonia). Od 2003r. uczestniczy w pracach  The European Platform of Transport Science. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN (sekcja Logistyka w Transporcie), Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Szczecinie (wiceprezes). Z nominacji ministra transportu w latach 2003 - 2010 była przewodniczącą Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w 6. i 7. Programie Ramowym UE oraz ekspertem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ZPORR. Wykonywała opinie eksperckie dla Parlamentu Europejskiego. Aktywnie współpracuje z praktyką gospodarczą (m.in. w latach 2001 - 2003 była członkiem Rady Nadzorczej PKP Intercity sp. z o.o. , a w latach 2008 – 2010 PKP S.A.).

Jest redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych US serii Problemy Transportu i Logistyki (od 2009r.), członkiem Rady Naukowej czasopisma Doprava a Spoje (od 2012r.) oraz  Przeglądu Komunikacyjnego (od 2003r.), recenzentem współpracującym dla Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego serii Ekonomika Transportu i Logistyka (od 2011r.) oraz Transport Problems - czasopisma Politechniki Śląskiej (od 2012r.). Jest członkiem  Kapituły Nagrody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej oraz inżynierskiej z dziedziny ”TRANSPORT” oraz najlepszej książki o tematyce ”TRANSPORT”  (od 2009 roku), Nagrody  Innowacyjność w transporcie  (od 2012 r.), The European Friedrich-List-Prize”- międzynarodowej nagrody przyznawanej przez  The European Platform for Transport Sciences – EPTS dla młodych naukowców w dziedzinie transportu (od 2011r.).

 

Wyróżnienia:

 

  1. Monografia pt. Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, otrzymała w 1999 roku I nagrodę w konkursie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu TRANSPORTU;
  2. Za pracę naukowo- badawczą i ekspercką odznaczona srebrną i złotą odznaką Przodujący Kolejarz;
  3. W 1997 roku wyróżniona listem pochwalnym ministra transportu i gospodarki morskiej;
  4. W 1999 roku otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia Rektora US za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
  5. W 2001 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi;
  6. W 2006 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
  7. W 2010 roku otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia za wyjątkowe osiągnięcia organizacyjne;
  8. W 2012 roku otrzymała nagrodę zespołową II stopnia za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne.

 

 

Wykształcenie:

W lipcu 2014 roku Pani dr hab. ELŻBIETA ZAŁOGA, prof. US, otrzymała tytuł PROFESORA NAUK EKONOMICZNYCH. W 1999 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1983 roku na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej.

 

 

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych są:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki transportu, marketingu usług, teorii podejmowania decyzji.

 

Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania transportu w tym:

· ekonomiki transportu;

· polityki transportowej;

· systemów transportowych (kolej, żegluga śródlądowa, transport samochodowy);

· spedycji;

· strategii rynkowych w transporcie;

· integracji europejskiej.

 

 

Ważne miejsce wśród zainteresowań badawczych zajmuje koncepcja zrównoważonego systemu transportowego.

 

 

E-mail – elzbieta.zaloga@wzieu.pl


Profesor Załogę można zastać w pokoju 325, tel. 91 44-43-154