A A A

prof. dr hab. Elżbieta Załoga

Monografie, podręczniki, zeszyty naukowe:

 1. Przewodnik do studiowania polityki transportowej. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006. (współautor T. Kwarciński)
 2. Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006. (współautor T. Kwarciński)
 3. Czynniki determinujące jakość transportu. W: Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 34 pod red. D. Rucińskiej i E. Adamowicz. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 4. Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. W: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Praca zbiorowa pod red. E. Załogi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 5. Kształtowanie jednolitego rynku usług transportowych w Unii Europejskiej. W: Problemy Transportu i Logistyki. Zeszyty Naukowe US (nr 393) nr 2, Szczecin 2006.
 6. Partnerzy w zintegrowanych łańcuchach transportowych. W: Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Zeszyty Naukowe US nr 447, pt. Ekonomiczne Problemy Usług nr 6. Red. E. Załoga.
 7. Wpływ globalizacji i integracji na zjawiska i procesy w transporcie. W: Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu. Zeszyty Naukowe US (nr 435) nr 3, Szczecin 2006.
 8. Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy – założenia i realizacja. W: Żegluga śródlądowa w rozszerzonej Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza, Akademia Morska, Szczecin 2006.
 9. Kształtowanie podaży floty śródlądowej w Unii Europejskiej. Referat na Inland Shipping 2006. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2006.
 10. Liberalizacja i deregulacja w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej. W: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia. VI Międzynarodowa Konferencja TRANSLOG 2006, Warszawa 2006 (materiały opublikowane w formie pliku na płycie CD)
 11. Rola inteligentnych systemów transportowych w spełnianiu postulatów użytkowników transportu. W: Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu. Seminarium Naukowe, Szczecin 2006 (współautor W. Wojan).
 12. Transport a rozwój społeczno – gospodarczy. Badania statutowe, etap I. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Szczecin 2006 (współautorzy D. Milewski, T. Kwarciński)
 13. Analiza prawnych możliwości finansowania pomocy publicznej w żegludze śródlądowej w okresie programowania 2007 – 2013. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2006 (współautor M. Rusak)
 14. The influence of globalization and integration on trends and processes in transport. Utjecaj globalizacije i integracije na trendove i procese u transportu. Suvremeni Promet. Vol. 27, nr 1-6, 2007.E. Załoga: Regional transport development in Poland. International Conference “PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 2007”. 4 - 5 December 2007, Bratislava.
 15. The influence of globalization and integration on trends and processes in transport. XIV International Scientific Symposium. Transport Systems 2007. 19-20 April 2007, Opatija, Croatia.
 16. Uwarunkowania rozwoju podaży usług żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 452. Ekonomiczne Problemy Usług nr 7. Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej. Szczecin 2007.
 17. Wkład Profesora Waldemara Grzywacza w rozwój współczesnej ekonomiki transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 454. Ekonomiczne Problemy Usług nr 9. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Szczecin 2007 (współautor M. Szczepanowski)
 18. Ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 454. Ekonomiczne Problemy Usług nr 9. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Szczecin 2007.
 19. Współczesne czynniki rozwoju transportu multimodlanego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423. Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 20. Współczesne przemiany na europejskim rynku usług transportowych. Raport z drugiego Europejskiego Kongresu Transportowego TRANSLOG 2003. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423. Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 21. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) – planowanie i finansowanie rozwoju. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji TRANSLOG 2007 „Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013”, Szczecin – 13,14 września 2007.
 22. Liberalizacja i deregulacja w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej. W: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego. Seria „Biblioteka Logistyka”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
 23. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Red. S. Flejterski, E. Załoga Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 454. Ekonomiczne Problemy Usług nr 9. Szczecin 2007.
 24. Czynniki determinujące integrację w transporcie (współautor G. Stępień). ZN US Problemy Transportu i Logistyki nr 5, Szczecin 2008.
 25. Na jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesora Huberta Bronka. ZN US Problemy Transportu i Logistyki nr 5, Szczecin 2008.
 26. W kierunku systemowych rozwiązań w publicznym transporcie regionalnym w Polsce. ZN US Ekonomiczne Problemy Usług nr 18 pt. „Ekonomia – zarządzanie – transport. Ujęcie systemowe”, Szczecin 2008.
 27. Przewodnik do studiowania przedmiotu Rynek usług transportowych (współautor T. Kwarciński). US, Szczecin 2008.
 28. Liberalizacja i deregulacja a wzrost i rozwój multimodalnych systemów transportowych we Wspólnocie Europejskiej, w tym w Polsce. Materiały konferencyjne Kielce 2008.
 29. Mechanizmy oddziaływania na zachowania użytkowników transportu. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji EURO-TRANS "Transport - ekonomika i biznes", Warszawa 2008.
 30. Wykorzystanie środków z funduszy UE w Polsce. Wskazówki na lata 2007 – 2013. (współautor B. Liberadzki).W: Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
 31. Transport gospodarczy jako czynnik kształtujący popyt na usługi transportowe (współautor A. Wysocka), ZNUS Problemy Transportu i Logistyki 2009.
 32. Transport a wykluczenie społeczne. ZNUS „Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne". Szczecin 2009.
 33. Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2013.
 34. Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i Analiza. Zeszyty Naukowe nr 813, Problemy Transportu i Logistyki nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ss.226.
 35. Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne. Zeszyty Naukowe nr 814, Problemy Transportu i Logistyki nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ss.216

 

Ważniejsze publikacje naukowe za lata 2009 - 2014

 1. Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Red. E. Załoga. Zeszyty Naukowe US nr 535, Seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, Szczecin 2009
 2. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T). Planowanie i finansowanie rozwoju. W: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Red. E. Załoga. Zeszyty Naukowe US nr 535, Seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, Szczecin 2009
 3. Aspekty środowiskowe we wspólnej polityce transportowej  UE. Prawne – polityczne – ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej. Red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009.
 4. Wpływ integracji europejskiej na transport w Polsce. Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej. Red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009.
 5. Wspólna  polityka transportowa Unii Europejskiej – osiągnięcia i zamierzenia. Zeszyty Naukowe US nr 523, Seria Problemy Transportu i Logistyki nr 6, Szczecin 2009
 6. Kształtujmy przyszłość! Nowoczesny transport czynnikiem dynamizmu gospodarczego i konsensusu społecznego. Wykład inauguracyjny. Zeszyty Naukowe US nr 523, Seria Problemy Transportu i Logistyki nr 6, Szczecin 2009
 7. Komunalizacja kolei jako etap tworzenia systemu regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Zeszyty Naukowe US nr 528, Seria Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Szczecin 2009
 8. Transport a wykluczenie społeczne. W: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne Zeszyty Naukowe US nr 538, Seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Szczecin 2009
 9. Wpływ transportu na rozwój społeczno – gospodarczy. Etap IV. Badania statutowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej US, praca zbiorowa, kierownik E. Załoga, Szczecin 2009 (niepublikowane)
 10. Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. E. Załoga Zeszyty Naukowe US nr 538, Seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Szczecin 2009
 11. Wpływ transportu na rozwój społeczno – gospodarczy. Etap III. Badania statutowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej US, praca zbiorowa, kierownik E. Załoga, Szczecin 2009 (niepublikowane)
 12. E. Załoga: Polityczna wizja rozwoju rynku usług transportowych Unii Europejskiej. ZNUS nr 604, Ekonomiczne Problemy Usług nr 60 Zarządzanie i Ekonomika Usług. Doświadczenia i kierunki zmian. WNUS, Szczecin 2010
 13. E. Załoga: Transport jako obszar polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Zeszyt Naukowy nr 2. Polska w Unii Europejskiej. Problemy ekonomiczne i społeczne. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2010
 14. E. Załoga:  Transport jako przedmiot działalności badawczo-rozwojowej  w Unii Europejskiej. W: Ekonomiczne Problemy Usług nr 59 Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, Red. E. Załoga, B. Liberadzki, WNUS, Szczecin 2010
 15. E. Załoga: Dorobek naukowy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu  ( z perspektywy 65 lat ). ZNUS Problemy Transportu i Logistyki nr 13 pt. „65- lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Red. E. Załoga, J. Stanielewicz, WNUS, Szczecin 2010
 16. Wpływ transportu na rozwój społeczno – gospodarczy. Etap IV. Badania statutowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej US, praca zbiorowa, kierownik E. Załoga, Szczecin 2010 (niepublikowane)
 17. Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. Red. E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzyńska, D. Wacinkiewicz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, stron 873 (autor 18  haseł w Dziale ekonomicznym, rozdz. L. Międzynarodowy rynek usług transportowych)
 18. Efekty funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej. Elżbieta Załoga, Marian Rusak. Międzynarodowa konferencja naukowa Inland Shipping 2011, opublikowany „Logistyka” 2011, nr 6
 19. E. Załoga : Jubileusz 65 - lecia Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu, w: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wczoraj –dziś - jutro. Red. W. Downar. Album z okazji  65- lecia, wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 2011
 20. Wpływ transportu na rozwój społeczno – gospodarczy. Etap V. Badania statutowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej US, praca zbiorowa, kierownik E. Załoga, Szczecin 2011 (niepublikowane)
 21. Problematyka funkcjonowania infrastruktury kolejowej w Polsce. etap I: Ogólna koncepcja zmian w organizacji zarządzania infrastrukturą kolejową i jej znaczenie dla wzrostu konkurencyjności tej gałęzi transportu w Polsce. Badania statutowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej US, praca zbiorowa, kierownik E. Załoga, Szczecin 2011 (niepublikowane)
 22. Pasażerski transport regionalny – współczesne wyzwania. Red. Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński, zeszyty naukowe nr 713, Problemy Transportu i Logistyki nr 16, Szczecin 2012, 187 s.
 23. Wpływ kryzysu finansowego „2007+” na aktywność sektora transportu lądowego w Unii europejskiej. „Logistyka” 2012, nr 2  (forma elektroniczna- płyta CD1, s. 325-330)
 24. Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe . Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 18 pt. red. nauk. E. Załoga , Szczecin 2012
 25. Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności. Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego nr 742, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 19, red. nauk. E. Załoga , Szczecin 2012
 26. Europejska przestrzeń transportu. Infrastruktura i środki transportu . Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 20, Red. nauk. E. Załoga,  Szczecin 2012
 27. E. Załoga, B. Liberadzki, A. Drewnowski: Europejska przestrzeń transportu. Rozważania konferencji  EURO-TRANS 2012. „Przegląd Komunikacyjny” 2012, nr 12.
 28. E. Załoga, D. Milewski: Preferences of passengers of regional transport in the light of Polish research. X European Transport Congress ECTS "New ways in city and intercity transport". Budapest, 8-9 November, 2012 (materiały kongresowe).
 29. E. Załoga, D. Milewski: The public passenger transport as a factor of sustainable regional development. Zilinska Univerzita “Doprava a Spoje” nr 2, 2012 (czasopismo elektroniczne- www.fpedas.uniza.sk, s. 450-459).
 30. E. Załoga: Wzorce mobilności w jednolitym europejskim obszarze transportu. ZNUS nr 242 serii Problemy Transportu i Logistyki nr 19 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności”, Szczecin 2012.
 31. E. Załoga, D. Milewski: The impact of transport on regional development. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serii Local and Regional Economy in Theory and Practice nr 286, red. E. Sobczak, A. Raszkowski, 2013.
 32. E. Załoga, Z. Kłos-Adamkiewicz: Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 5.
 33. E. Załoga, D. Milewski, T. Kwarciński: Problematyka dostępności transportowej w pasażerskim transporcie regionalnym w województwie zachodniopomorskim. W: Transport w regionie Pomorza Zachodniego. Praca zbiorowa pod redakcją Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
 34. E. Załoga, E. Kuciaba, T. Kwarciński, D. Milewski, Społeczne i ekonomiczne znaczenie transportu regionalnego. W: Pasażerski transport regionalny w Polsce. Ocena systemu i koncepcja zmian, Red. nauk. E. Załoga. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 792, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 24,  Szczecin 2013, s. 7-28.
 35. E. Załoga, Z. Kłos-Adamkiewicz, G. Kondraciuk- Gabryś, J. Perenc, Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych. W: Pasażerski transport regionalny w Polsce. Ocena systemu i koncepcja zmian, Red. nauk. E. Załoga. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 792, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 24,  Szczecin 2013, s. 105-148.
 36. E. Załoga, A. Drewnowski, T Kwarciński, D. Milewski, M. Zioło, Koncepcja funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego. W: Pasażerski transport regionalny w Polsce. Ocena systemu i koncepcja zmian, Red. nauk. E. Załoga. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 792, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 24,  Szczecin 2013, s. 163-188.
 37. E. Załoga, E. Szaruga: Analiza i prognozowanie jednostkowych kosztów wypadków drogowych na obszarze zabudowanym w Polsce. Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813, serii Problemy Transportu i Logistyki  nr 25, Red. nauk. E. Załoga,  Szczecin 2014, s. 209-226.
 38. E. Załoga, W kierunku nowego paradygmatu rozwoju transportu w Unii Europejskiej. „Logistyka” nr 2/2014, s. 409-417.
 39. E. Załoga, T. Kwarciński, D. Milewski, A. Wysocka, Sustainable development as the economical challenge. W: Nachlatigkeit, ökonomische Gleichgewichte und Wertschöpfung. Red. H. Witte, Serie Extensión, Colección Estudios Sociales y Humanidades, Bahía Blanca, Argentina 2014, s. 65-102.

 

 

Projekt NCN:

 1. E. Załoga (kierownik),T. Kwarciński, D. Milewski, J. Perenc, M. Zioło:  Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce (projekt badawczy nr N N1123684400) , Uniwersytet Szczeciński 2012.

 

Ekspertyzy:

 1. E. Załoga (kierownik), D. Milewski, T. Kwarciński:  Wpływ planowanej przez Komisję Europejską zmiany dyrektywy rady 96/53/we z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym na sektor transportu w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, październik 2012.

 

Recenzje:

 1. Pracy doktorskiej mgr inż. Anny Jędrzejewskiej pt. „Przesłanki i bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w obsłudze potrzeb przewozowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju”  (promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka – Król), Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego , grudzień 2012.
 2. Opracowania wykonanego w 2012 roku w ramach badań statutowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  na temat: Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej, grudzień 2012.

 

 

Badania statutowe:

 1. Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Badania statutowe, etap I - Wpływ taboru na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wykonywania przewozów pasażerskich na lokalnych liniach kolejowych. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Szczecin 2006. (współautorzy A. Drewnowski, P. Siedlecki)
 2. Transport a rozwój społeczno – gospodarczy. Badanie statutowe US WZIEU. (współautorzy D. Milewski, T. Kwarciński)
 3. Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Badanie statutowe US WZIEU. (współautor A. Drewnowski)
 4. Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy (współautorzy T. Kwarciński, D. Milewski) etap III, Badania Statutowe US, Szczecin 2008
 5. Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Etap III. Ogólna koncepcja funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych z uwzględnieniem linii o małym natężeniu przewozów. (współautorzy A. Drewnowski, A. Wysocka). Badania Statutowe US, Szczecin 2008.
 6. E. Załoga (kierownik),  Wpływ transportu na rozwój społeczno - gospodarczy,, Etap VII Transport a zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy regionów, Badania statutowe, Szczecin 2012 r. (współautorzy: Dariusz Milewski, Tomasz Kwarciński, Emilia Kuciaba)