A A A

dr inż. Arkadiusz Drewnowski

 

Książki, podręczniki, skrypty:

1. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005

Artykuły:

2. Drewnowski A., Siedlecki P., Rozwiązania w zakresie funkcjonowania bocznic zakładowych w warunkach zliberalizowanego rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 523. Problemy Transportu i Logistyki nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

3. Drewnowski A., Problematyka dostępności transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538. Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

4. Drewnowski A., Wysocka A., Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 535. Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

5. Drewnowski A., Dąbrosz – Drewnowska P., Omnibusem po Paryżu – czyli o początkach paryskiego transportu publicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 528. Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

6. Drewnowski A., Wejście zagranicznych kolejowych przewoźników towarowych na rynek polski – zagrożenia i wyzwania dla PKP CARGO S.A.„Przegląd Komunikacyjny” 2008, nr 11

7. Drewnowski A., Siedlecki P., Podstawowe problemy rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 443. Problemy Transportu i Logistyki nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

8. Drewnowski A., Zagraniczni kolejowi przewoźnicy towarowi. Rynek polski. Zagrożenia i wyzwania dla PKP Cargo. „Polska Gazeta Transportowa” 10.09.2008 r., nr 37(799), Dodatek specjalny: Euro-Trans 2008

9. Drewnowski A., Oczekiwania pasażerów a istniejące rozwiązania w zakresie funkcjonowania przewozów regionalnych transportem kolejowym w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 494. Ekonomiczne Problemy Usług nr 17, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

10. Drewnowski A., Zmiany w taryfie towarowej w okresie restrukturyzacji kolei polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423. Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007

11. Drewnowski A., Siedlecki P., Ocena ekonomiczna linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423. Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007

12. Drewnowski A., Siedlecki P., Polskie przedsiębiorstwa transportu samochodowego – przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej. [w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego. Seria „Biblioteka Logistyka”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa – Poznań 2007

13. Drewnowski A., Siedlecki P., Systemy informatyczne na kolejach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 447. Ekonomiczne Problemy Usług nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006

14. Drewnowski A., Uwarunkowania rozwoju regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 436. Ekonomiczne Problemy Usług nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006

15. Drewnowski A., Problematyka obliczania kosztów przewozu w transporcie kolejowym w układzie relacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 393. Problemy Transportu i Logistyki nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006

16. Drewnowski A., Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce przy wykorzystaniu programów pomocowych Unii Europejskiej [w.] Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Praca zbiorowa pod red. E. Załogi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

Badania statutowe:

17. Drewnowski A., Wysocka A., Kłos Z., Załoga E., Kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Etap I – Warunki rozwoju segmentów rynkowych w kolejowych przewozach towarowych w Polsce. Praca badawcza wykonana w ramach działalności statutowej w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Maszynopis, Szczecin – listopad 2009

18. Drewnowski A., Wysocka A., Załoga E., Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Etap III - Ogólna koncepcja funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych z uwzględnieniem linii o małym natężeniu przewozów. Praca badawcza wykonana w ramach działalności statutowej w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Maszynopis, Szczecin – listopad 2008

19. Drewnowski A., Wysocka A., Załoga E., Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Etap II - Podstawowe problemy organizacji i finansowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Praca badawcza wykonana w ramach działalności statutowej w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Maszynopis, Szczecin – listopad 2007

20. Drewnowski A., Siedlecki P., Załoga E., Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Etap I - Wpływ taboru na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wykonywania przewozów pasażerskich na lokalnych liniach kolejowych. Praca badawcza wykonana w ramach działalności statutowej w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Maszynopis, Szczecin – październik 2006

21. Drewnowski A., Siedlecki P., Zalewski P., Ogólna koncepcja zmian w funkcjonowaniu i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Praca badawcza wykonana w ramach działalności statutowej w Katedrze Transportu Kolejowego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Maszynopis, Szczecin – październik 2005