A A A

dr Emilia Kuciaba

 

Magister Emilia Kuciaba jest zatrudniona na stanowisku asystenta od 2008 roku.

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 roku posiada tytuł magistra, kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Transportu i Logistyka. W 2011 r. uzyskała świadectwo ukończenia studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie nauk ekonomicznych - ekonomii.

Obecnie pracuje nad przewodem doktorskim, który został otwarty Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług dnia 13.05.2010 r.  Tytuł rozprawy: "Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich". Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Załoga.

 

W 2011 roku mgr Kuciaba uzyskała grant promotorski N N112 382240 pt.: "Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich".

 

W trakcie studiów uczestniczyła w wymianie studentów i studiowała na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji w ramach programu stypendialnego Socrates - Erasmus na kierunku Ekonomia polityczna.

Posiada Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Modul Sprechen.

 

Staże naukowe:

 • 14.06.2010 – 14.07. 2010 - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Infrastruktury i Transportu, Biuro Polityki Transportowej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • 16.05.2011 - 16.08.2011 - Federalny Związek Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej (Bundesverband der Deutschen Binnenchiffahrt e.V.)

 

Projekty krajowe i międzynarodowe:

 • Grant NCN pt.: "Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich" przyjęty do finansowania w ramach 40 konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych MNiSW. Kierownik projektu prof. US dr hab. Elżbieta Załoga. (nr N N112 382240) Wykonawca projektu promotorskiego.
 • Ekspertyza realizowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych przez Katedrę Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Kierunki rozwoju koncepcji Komisji Europejskiej dot. zielonych korytarzy dla transportu towarowego pożądane w świetle potencjału i potrzeb rozwojowych Polski oraz zobowiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu”, Kierownik projektu prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, Szczecin 2010. Członek zespołu badawczego.
 • Grant NCN pt.: Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce Kierownik projektu prof. US dr hab. Elżbieta Załoga. (nr N N112 368440). Członek zespołu badawczego.
 • TRANSBALTIC „Towards an integrated transport system In the Baltic Sea Region”. Członek zespołu badawczego
 • Badania statutowe „Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy”. Kierownik projektu prof. US dr hab. Elżbieta Załoga.  Członek zespołu badawczego

 

Dodatkowe aktywności:

 • sekretarz redakcji Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego z serii Problemy Transportu i Logistyki nr 12, nr 14, nr 16, nr 19,
 • przygotowanie materiałów konferencyjnych na konferencję Euro-Trans 2010 i Euro-Trans 2013,
 • organizacja seminarium naukowego pt. ”Żegluga Śródlądowa w Polsce. Gałąź konkurencyjna czy schyłkowa?”, dn. 16 listopada 2012 r. w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich” (nr N N112 382240),
 • udział w organizacji  seminarium naukowego Katedry Systemów i Polityki Transportowej pt. Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin 2008 oraz Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania, Szczecin 2011.

 

Głównymi obszarami zainteresowań mgr Kuciaby są:

 • żegluga śródlądowa,
 • ekonomika transportu,
 • polityka transportowa Unii Europejskiej.

 

 

Magister Kuciabę można zastać w pokoju 320, tel. 91 44-43-152

E-mail - emilia.kuciaba@wzieu.pl